МЕЂУНАРОДНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА „Солари – 5000+ за физичка и правна лица”

Електропривреда Црне Горе расписује јавни позив домаћим и међународним финансијским институцијама за обезбјеђивање средстава у износу од 70 милиона евра за финансирење пројекта Солари 5000+, за физичка и правна лица, опсега снаге од 10 кW до 1000 кW.
Средства за реализацију пројекта ,,Солари – 5000+ за физицка и правна лица“ обезбиједице се кредитним задужењем на основу спроведених преговора с финансијским институцијама које узму учешће, у укупном или парцијалном износу до укупног износа, по условима из јавног позива.

Одабир најповољније понуде спровешће се путем преговора с финансијским институцијама које у комплету или парцијално узму учешће, а минимални понуђени парцијални износ је 10.000.000,00€.

Право да учествују на надметању имају подносиоци пријава, односно све финансијске институције.

Учесници у надметању дужни су да доставе пријаву у коверти са ознаком ,,ЈАВНИ ПОЗИВ за обезбјеђивање финансијских средстава за финансирање пројекта ,,Солари – 5000+ за физицка и правна лица“ и ,,НЕ ОТВАРАЈ, прије званичног засиједања Комисије за спровођење поступка“.

Пријава треба да садржи податке о финансијској институцији које подноси пријаву: назив, сједиште, адресу, ПИБ, име презиме и функцију одговорног лица- Обавеза подносиоца пријаве је да уз пријаву достави и предлог уговорног односа, односно све битне елементе који ће бити предмет преговора и начин обезбјеђења датог кредита.

Пријава за уцешће на јавном надметању подноси се непосредно или путем поште на адресу Електропривреда Црне Горе АД Никшић, ул. Вука Караџића бр. 2, Никшић, закључно са 31.01.2023. године до 10:00 часова.

Подносиоци пријава које су пристигле у предвиђеном року, добиће позив за преговарање, са јасно дефинисаним предметом, термином и мјестом одржавања преговора.

Овлашћено лице ЕПЦГ АД донијеће одлуку о избору најповољније понуде на предлог комисије за спровођење поступка, у року од 30 дана од спроведених преговора.