Солари 3000+ и Солари 500+

Пројекат Солари 3000+ и 500+, вриједан 30 милиона евра, представља једну од најзначајнијих инвестиција у црногорском енергетском сектору у последњих 40 година

Циљ пројекта је да се кроз уградњу фотонапонских система код домаћинстава и привредних субјеката, смање мјесечни издаци за електричну енергију, да се корисницима омогући енергетска независност, емисија угљен – диоксида сведе на најмању могућу мјеру и очува животна средина.

Пројекат Солари 3000+ и 500+  подразумијева постављање соларних панела на кровове 3000 индивидуалних објеката за становање и 500 пословних објеката и јавних установа, кроз финансирање и субвенционисање корисника за куповину и уградњу фотонапонских система, снаге до 10kW за индивидуалне стамбене објекте, односно до 30kW за правна и физичка лица, власнике пословних објеката.

Корисник има могућност да соларну електрану отплати у једнаким мјесечним износима у висини свог просјечног мјесечног рачуна за утрошену електричну енергију. Период отплате инвестиције за корисника је до 10 година, у зависности од износа и снаге припадајућег уграђеног система.

Ко је укључен у реализацију пројекта?

Корисници отплаћују систем у једнаким мјесечним ратама кроз кредитни аранжман који обезбјеђује ЕПЦГ, уз субвенцију од 20 % коју додјељује Еко-фонд.

У реализацију пројекта укључени су Министарство екологије, просторног планирања и урбанизма, Министарство капиталних инвестиција, као и локалне самоуправе, CEDIS, док је организациони одбор пројекта  Комисија за инвестиције у електроенергетском сектору.

Јавни позив за пројекат Солари 3000+ и 500+ организован је од 1. новембра 2021. до 28. фебруара 2022. године, када је и завршен. Пријавило се више од 14 хиљада корисника.

Које су повољности за кориснике?

🔅 Добићете статус купца – произвођача, који потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а којем је омогућено да евентуални вишак електричне енергије дистрибуира у мрежу, односно да је продаје снабдјевачу по цијени утврђеној уговором о снабдијевању или да преузме недостајућу енергију из мреже, уколико није произвео довољно енергије;

🔅 Самостална производња електричне енергије дугорочно знатно умањује рачун за струју;

🔅 Еко фонд обезбјеђује 20% субвенције за фотонапонски систем;

🔅 Додијељена средства враћате у мјесечним износима приближно једнаким износу вашег просјечног рачуна за струју прије уградње фотонапонског система, на период од пет до 10 година у зависности од вриједности инвестиције;

🔅 Добијате прилику да користите обновљиви извор енергије, који не штети природи, а својој породици обезбјеђујете здравије животно окружење;

🔅 Добићете техничку и логистичку подршку  запослених у ЕПЦГ, како у изградњи тако и у прикупљању неопходне документације и сагласности.

Техничке карактеристике

Конверзијом соларне енергије у електричну добија се једносмјерни напон при чему је потребно трансформисати га у наизмјенични напон. У том случају извор ће бити повезан на дистрибутивну мрежу, такозвани ”он-грид” систем.

У складу са Законом о енергетици, систем је третиран као електрана за размјену на мјесту конекције. Систем је конципиран тако да се сва произведена ел. енергија користи за покривање потреба потрошача за ел. енергијом. Уколико постоји вишак произведене енергије исти се дистрибуира у мрежу, у супротном недостатак енергије повлечи се из мреже.

За потребе прорачуна система коришћени су савремени софтвери који у себи садрже податке о сунчевој инсолацији на територији Црне Горе. Такође, софтвери посједују могућност одабира и уноса свих релевентних и неопходних параметара који су потребни за што реалнији прорачун једног соларног система за производњу електричне енергије.

Фотонапонски систем укључује:

🔅 фотонапонске панеле (модуле),

🔅 монтажну потконструкцију за потребе постављања фотонапонских панела,

🔅 инверторе,

🔅 кабловске разводе за повезивање и рад фотонапонског система,

🔅 заштитну опрему,

🔅 систем надзора/мониторинга над фотонапонским системом,

🔅 прикључни ормар са простором за бројило.

Улагањем у уградњу обновљивог извора енергије за сопствене потребе, осим користи од размјене енергије на мјесту конекције, као и могућности да, након периода отплате фотонапонских система сопственом производњом покривају највећи дио или пак комплетне трошкове електричне енергије, корисници истовремено унапређују стање животне средине кроз смањење емисије CO2.

У Пројекту Солари 3000+ учествују:

🔅 власници/сувласници индивидуалног објекта;

🔅 објекти изграђени у складу са законском регулативом којом је уређено просторно планирање и изградња објеката;

🔅 објекти са одобреном прикључном снагом која мора бити већа од снаге фотонапонског система која се планира инсталирати, а сходно важећем Закону о енергетици, Члан 96, Став 1;

🔅 објекти са трофазним прикључком на дистрибутивну мрежу;

🔅 редовне платише, тј. право на учешће у пројекту имају потрошачи који редовно измирују своје мјесечне обавезе по питању рачуна за утрошену електричну енергију и мјесечне рате за отплату дуга уколико постоји та обавеза;

🔅 објекти са кровном површином која није у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично.

🔅 потрошачи чија је годишња потрошња у претходне три године преко 4.000 кWh, тј. да је просјечан мјесечни рачун за утрошену електричну енергију са попустом преко 30€;

🔅 објекти са косом кровном површином, која је предвиђена за инсталацију фотонапонског система, са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или већи од 10 степени. 

Више детаља у вези са учешћем у пројектима Солари можете пронаћи и у одјељку Питања и одговори.

Пројекат Солари 500+ односи се на уградњу фотонапонских система снаге до 30кW, за индивидуалне пословне објекте, за правна и физичка лица. Инсталирањем фотонапонског система корисник у пројекту постаје тзв. купац – произвођач, који своје потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а евентуални вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту, предаје/преузима кроз дистрибутивну мрежу, што се финансијски салдира на нивоу године. Корисници отплаћују систем у једнаким мјесечним износима приближно једнаким износу свог просјечног рачуна за утрошену енергију прије уградње фотонапонског система, на период од пет до 10 година у зависности од вриједности инвестиције, уз субвенцију од 20% коју дођељује Еко фонд. На тај начин корисник у пројекту постаје власник мале соларне електране, која је капацитетом предвиђена да приближно задовољава његове потребе за електричном енергијом.

У пројекту Солари 500+ учествују:

🔅 Власници/сувласници индивидуалног објекта;

🔅 Објекти изграђени у складу са законаском регулативом којом је уређено просторно планирање и изградња објеката;

🔅 Објекти са одобреном прикључном снагом која мора бити већа од снаге фотонапонског система која се планира инсталирати, а сходно важећем Закону о енергетици, Члан 96, Став 1;

🔅 Објекти са трофазним прикључком на дистрибутивну мрежу;

🔅 Редовне платише, тј. право на учешће у пројекту имају потрошачи који редовно измирују своје мјесечне обавезе по питању рачуна за утрошену електричну енергију и мјесечне рате за отплату дуга уколико постоји та обавеза;

🔅 Објекти са кровном површином која није у сјенци других сусједних објеката, дрвећа и слично.

🔅 Потрошачи чија је годишња потрошња у претходне три године преко 13.000 кWh, тј. да је просјечан мјесечни рачун за утрошену електричну енергију са попустом преко 120€;

🔅 објекти могу бити са равним и косим кровом, с тим што уколико је објекат са косом кровном површином, која је предвиђена за инсталацију фотонапонског система, мора бити са оријентацијом ка југу и/или југоистоку и/или југозападу, под углом који је једнак или веćи од 10 степени.

Више детаља у вези са учешћем у пројектима Солари можете пронаћи и у одјељку Питања и одговори.У табели можете погледати која снага фотонапонског система вам је потребна у зависности од ваше потрошње на годишњем нивоу, колико ће ваш будући систем производити електричне енергије и колика је корисна површина крова потребна за инсталацију система.

Примјера ради – уколико је ваша потрошња на годишњем нивоу од 4.000 кWh до 5.000кWh потребан вам је фотонапонски систем снаге 3 кW који ће, уколико живите на југу државе, просјечно годишње производити 5.076 кWh, а за инсталацију је потребно да имате 22 м² корисне површине крова.

                        Снага

 

   Годишњи опсег потрошње купца

                          Регија

 

  Просјечна годишња производња

      Корисна површина крова

                 Систем 3kW

Потрошња на годишњем нивоу

              4.000 – 5.000 kWh

              југ: 5.076 kWh

              центар: 4.912 kWh

              сјевер: 4.538 kWh

                        22 m²

                 Систем 5kW

Потрошња на годишњем нивоу

                5.000 -7.000 kWh

              југ: 8.022 kWh

              центар: 7.766 kWh

              сјевер: 7.189 kWh

                        30 m²

                Систем 7kW

Потрошња на годишњем нивоу

                7.500 -11.000 kWh

               југ: 11.531 kWh

              центар: 11.163 kWh

              сјевер: 10.318 kWh

                         40 m²

                Систем 10kW

Потрошња на годишњем нивоу

                11.000 – 15.000 kWh

               југ: 16.080 kWh

              центар: 15.565 kWh

              сјевер: 14.412 kWh

                          70 m²

Наведене просјечне вриједности производње фотонапонких система зависе од орјентације, расположиве слободне површине и од нагибног угла крова.

Просјечне производне вриједности по регијама представљају предвиђену/прорачунату производњу (у просјечно осунчаној години за регију), јер зависе од конкретне локације у појединим регионима, временских прилика, сјенке на крову и сл.

Мјесечна рата за инсталацију фотонапоснког система биће на нивоу просјечног мјесечног рачуна купца. У цијену ће бити урачунат попуст на куповину система од 20 одсто од стране Еко фонда.

Број рата за отплату инсталисаног фотонапоснког система зависи од вриједности система који корисник купи и износа рате, која, по избору купца, може бити и већа од нивоа корисниковог просјечног рачуна, ради скраћења периода отплате. Период отплате фотонапонског система не излази из временског оквира од 10 година.

 

Предлог фотонапонског система за купце:

 

Уколико вам је досадашњи просјечни рачун био:

 

                           Од 30 до 40 евра

 

                               систем снаге 3 kW

                           Од 40 до 60 евра

 

                               систем снаге 5 kW

                           Од 60 до 90 евра

 

                               систем снаге 7kW

                           Од 90 до 130 евра

 

                               систем снаге 10kW

Јавни позив за учешће у пројекту „Солари 3000+ за домаћинства“ и „Солари 500+ за правна и физичка лица“ можете преузети овдје