Solari 3000+ i Solari 500+

Projekat Solari 3000+ i 500+, vrijedan 30 miliona evra, predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u crnogorskom energetskom sektoru u poslednjih 40 godina
Cilj projekta je da se kroz ugradnju fotonaponskih sistema kod domaćinstava i privrednih subjekata, smanje mjesečni izdaci za električnu energiju, da se korisnicima omogući energetska nezavisnost, emisija ugljen – dioksida svede na najmanju moguću mjeru i očuva životna sredina. Projekat Solari 3000+ i 500+ podrazumijeva postavljanje solarnih panela na krovove 3000 individualnih objekata za stanovanje i 500 poslovnih objekata i javnih ustanova, kroz finansiranje i subvencionisanje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema, snage do 10kW za individualne stambene objekte, odnosno do 30kW za pravna i fizička lica, vlasnike poslovnih objekata. Korisnik ima mogućnost da solarnu elektranu otplati u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za utrošenu električnu energiju. Period otplate investicije za korisnika je do 10 godina, u zavisnosti od iznosa i snage pripadajućeg ugrađenog sistema.
Ko je uključen u realizaciju projekta? Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim ratama kroz kreditni aranžman koji obezbjeđuje EPCG, uz subvenciju od 20 % koju dodjeljuje Eko-fond. U realizaciju projekta uključeni su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao i lokalne samouprave, CEDIS, dok je organizacioni odbor projekta Komisija za investicije u elektroenergetskom sektoru.
Javni poziv za projekat Solari 3000+ i 500+ organizovan je od 1. novembra 2021. do 28. februara 2022. godine, kada je i završen. Prijavilo se više od 14 hiljada korisnika. Koje su povoljnosti za korisnike? 🔅 Dobićete status kupca – proizvođača, koji potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a kojem je omogućeno da eventualni višak električne energije distribuira u mrežu, odnosno da je prodaje snabdjevaču po cijeni utvrđenoj ugovorom o snabdijevanju ili da preuzme nedostajuću energiju iz mreže, ukoliko nije proizveo dovoljno energije; 🔅 Samostalna proizvodnja električne energije dugoročno znatno umanjuje račun za struju; 🔅 Eko fond obezbjeđuje 20% subvencije za fotonaponski sistem; 🔅 Dodijeljena sredstva vraćate u mjesečnim iznosima približno jednakim iznosu vašeg prosječnog računa za struju prije ugradnje fotonaponskog sistema, na period od pet do 10 godina u zavisnosti od vrijednosti investicije; 🔅 Dobijate priliku da koristite obnovljivi izvor energije, koji ne šteti prirodi, a svojoj porodici obezbjeđujete zdravije životno okruženje; 🔅 Dobićete tehničku i logističku podršku zaposlenih u EPCG, kako u izgradnji tako i u prikupljanju neophodne dokumentacije i saglasnosti. Tehničke karakteristike Konverzijom solarne energije u električnu dobija se jednosmjerni napon pri čemu je potrebno transformisati ga u naizmjenični napon. U tom slučaju izvor će biti povezan na distributivnu mrežu, takozvani ”on-grid” sistem. U skladu sa Zakonom o energetici, sistem je tretiran kao elektrana za razmjenu na mjestu konekcije. Sistem je koncipiran tako da se sva proizvedena el. energija koristi za pokrivanje potreba potrošača za el. energijom. Ukoliko postoji višak proizvedene energije isti se distribuira u mrežu, u suprotnom nedostatak energije povleči se iz mreže. Za potrebe proračuna sistema korišćeni su savremeni softveri koji u sebi sadrže podatke o sunčevoj insolaciji na teritoriji Crne Gore. Takođe, softveri posjeduju mogućnost odabira i unosa svih releventnih i neophodnih parametara koji su potrebni za što realniji proračun jednog solarnog sistema za proizvodnju električne energije. Fotonaponski sistem uključuje: 🔅 fotonaponske panele (module), 🔅 montažnu potkonstrukciju za potrebe postavljanja fotonaponskih panela, 🔅 invertore, 🔅 kablovske razvode za povezivanje i rad fotonaponskog sistema, 🔅 zaštitnu opremu, 🔅 sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, 🔅 priključni ormar sa prostorom za brojilo.
Ulaganjem u ugradnju obnovljivog izvora energije za sopstvene potrebe, osim koristi od razmjene energije na mjestu konekcije, kao i mogućnosti da, nakon perioda otplate fotonaponskih sistema sopstvenom proizvodnjom pokrivaju najveći dio ili pak kompletne troškove električne energije, korisnici istovremeno unapređuju stanje životne sredine kroz smanjenje emisije CO2. U Projektu Solari 3000+ učestvuju: vlasnici/suvlasnici individualnog objekta; objekti izgrađeni u skladu sa zakonskom regulativom kojom je uređeno prostorno planiranje i izgradnja objekata; objekti sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti veća od snage fotonaponskog sistema koja se planira instalirati, a shodno važećem Zakonu o energetici, Član 96, Stav 1; objekti sa trofaznim priključkom na distributivnu mrežu; redovne platiše, tj. pravo na učešće u projektu imaju potrošači koji redovno izmiruju svoje mjesečne obaveze po pitanju računa za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ukoliko postoji ta obaveza; objekti sa krovnom površinom koja nije u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično. potrošači čija je godišnja potrošnja u prethodne tri godine preko 4.000 kWh, tj. da je prosječan mjesečni račun za utrošenu električnu energiju sa popustom preko 30€; objekti sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni. Više detalja u vezi sa učešćem u projektima Solari možete pronaći i u odjeljku Pitanja i odgovori.
Projekat Solari 500+ odnosi se na ugradnju fotonaponskih sistema snage do 30kW, za individualne poslovne objekte, za pravna i fizička lica. Instaliranjem fotonaponskog sistema korisnik u projektu postaje tzv. kupac – proizvođač, koji svoje potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualni višak/manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim iznosima približno jednakim iznosu svog prosječnog računa za utrošenu energiju prije ugradnje fotonaponskog sistema, na period od pet do 10 godina u zavisnosti od vrijednosti investicije, uz subvenciju od 20% koju dođeljuje Eko fond. Na taj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom. U projektu Solari 500+ učestvuju: 🔅 Vlasnici/suvlasnici individualnog objekta; 🔅 Objekti izgrađeni u skladu sa zakonaskom regulativom kojom je uređeno prostorno planiranje i izgradnja objekata; 🔅 Objekti sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti veća od snage fotonaponskog sistema koja se planira instalirati, a shodno važećem Zakonu o energetici, Član 96, Stav 1; 🔅 Objekti sa trofaznim priključkom na distributivnu mrežu; 🔅 Redovne platiše, tj. pravo na učešće u projektu imaju potrošači koji redovno izmiruju svoje mjesečne obaveze po pitanju računa za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ukoliko postoji ta obaveza; 🔅 Objekti sa krovnom površinom koja nije u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično. 🔅 Potrošači čija je godišnja potrošnja u prethodne tri godine preko 13.000 kWh, tj. da je prosječan mjesečni račun za utrošenu električnu energiju sa popustom preko 120€; 🔅 objekti mogu biti sa ravnim i kosim krovom, s tim što ukoliko je objekat sa kosom krovnom površinom, koja je predviđena za instalaciju fotonaponskog sistema, mora biti sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni. Više detalja u vezi sa učešćem u projektima Solari možete pronaći i u odjeljku Pitanja i odgovori.
U tabeli možete pogledati koja snaga fotonaponskog sistema vam je potrebna u zavisnosti od vaše potrošnje na godišnjem nivou, koliko će vaš budući sistem proizvoditi električne energije i kolika je korisna površina krova potrebna za instalaciju sistema. Primjera radi – ukoliko je vaša potrošnja na godišnjem nivou od 4.000 kWh do 5.000kWh potreban vam je fotonaponski sistem snage 3 kW koji će, ukoliko živite na jugu države, prosječno godišnje proizvoditi 5.076 kWh, a za instalaciju je potrebno da imate 22 m² korisne površine krova.
                        Snaga      Godišnji opseg potrošnje kupca                           Regija     Prosječna godišnja proizvodnja       Korisna površina krova
                 Sistem 3kW Potrošnja na godišnjem nivou 4.000 – 5.000 kWh               jug: 5.076 kWh centar: 4.912 kWh sjever: 4.538 kWh                         22 m²
                 Sistem 5kW Potrošnja na godišnjem nivou 5.000 -7.000 kWh               jug: 8.022 kWh centar: 7.766 kWh sjever: 7.189 kWh                         30 m²
                Sistem 7kW Potrošnja na godišnjem nivou 7.500 -11.000 kWh                jug: 11.531 kWh centar: 11.163 kWh sjever: 10.318 kWh                          40 m²
                Sistem 10kW Potrošnja na godišnjem nivou 11.000 – 15.000 kWh                jug: 16.080 kWh centar: 15.565 kWh sjever: 14.412 kWh                           70 m²
Navedene prosječne vrijednosti proizvodnje fotonaponkih sistema zavise od orjentacije, raspoložive slobodne površine i od nagibnog ugla krova. Prosječne proizvodne vrijednosti po regijama predstavljaju predviđenu/proračunatu proizvodnju (u prosječno osunčanoj godini za regiju), jer zavise od konkretne lokacije u pojedinim regionima, vremenskih prilika, sjenke na krovu i sl. Mjesečna rata za instalaciju fotonaposnkog sistema biće na nivou prosječnog mjesečnog računa kupca. U cijenu će biti uračunat popust na kupovinu sistema od 20 odsto od strane Eko fonda. Broj rata za otplatu instalisanog fotonaposnkog sistema zavisi od vrijednosti sistema koji korisnik kupi i iznosa rate, koja, po izboru kupca, može biti i veća od nivoa korisnikovog prosječnog računa, radi skraćenja perioda otplate. Period otplate fotonaponskog sistema ne izlazi iz vremenskog okvira od 10 godina. Predlog fotonaponskog sistema za kupce:
Ukoliko vam je dosadašnji prosječni račun bio:
                           Od 30 do 40 evra                                sistem snage 3 kW
                           Od 40 do 60 evra                                sistem snage 5 kW
                           Od 60 do 90 evra                                sistem snage 7kW
                           Od 90 do 130 evra                                sistem snage 10kW
Javni poziv za učešće u projektu “Solari 3000+ za domaćinstva” i “Solari 500+ za pravna i fizička lica” možete preuzeti ovdje.