Odbor direktora

Odbor direktora odgovara za svoj rad Skupštini Društva, tj. Odboru direktora EPCG i vrši nadzor nad radom izvršnog menadžmenta.

Članove imenuje Odbor direktora EPCG, a predsjednika na konstitutivnoj sjednici biraju članovi Odbora direktora.

Odbor direktora EPCG-SG čine:

Marina Jočić, predsjednica

Miroslav Doderović, član

Ahmet Đonbaljaj, član

Zoran Čolaković, član

Neđeljko Lekić, član

Veljko Vasiljević, član

Igor Vlahović, član