Odbor direktora

Odbor direktora odgovara za svoj rad Skupštini Društva, tj. Odboru direktora EPCG i vrši nadzor nad radom izvršnog menadžmenta.

Članove imenuje Odbor direktora EPCG, a predsjednika na konstitutivnoj sjednici biraju članovi Odbora direktora.

Mandat Odbora direktora traje četiri godine.

Odbor direktora EPCG-SG čine:

Alen Kalač, predsjednik

diplomirani inženjer geodezije

Slađana Kaluđerović, članica

diplomirana ekonomistkinja

Ljubiša Đurković, član

diplomirani inženjer elektrotehnike

Ahmet Gjonbalaj, član

diplomirani filozof

Danilo Damjanović, član

specijalista informacionih tehnologija

Krsto Bošković, član

doktor ekonomskih nauka

Petar Janković, član

diplomirani inženjer elektrotehnike