JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica

Na osnovu Odluke Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić br. 10-00-59044/1 od 20.12.2022.godine objavljen je: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica.

Rok za podnošenje prijava produžen je do 13. februara 2023.

 

Opis javnog poziva

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (u daljem tekstu: EPCG) kao društveno odgovorni subjekt, svjesna trendova na polju razvoja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i očuvanja životne sredine, pristupa realizaciji projekta Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica. Osim individualnih objekata, projektom se planira ugradnja sistema u stambenim zgradama spratnosti do četiri sprat,a pri čemu će priključenje sistema biti izvedeno u skladu sa tehničkim mogućnostima i zahtjevima budućih korisnika.

Pozitivni efekti projekta su višestruki, kako sa finansijskog aspekta za domaćinstva, privredu i EPCG, tako i sa aspekta očekivanja međunarodne zajednice u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije.

Korisniku projekta se pruža mogućnost da instalira odgovarajući fotonaponski sistem, otplaćujući ga u jednakim mjesečnim iznosima u visini svog prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju. Pri tome je maksimalni period otplate investicije 10 godina. Korisnici koji posjeduju obračunsko brojilo sa mjerenjem snage (tzv.maksigraf) i žele instalaciju fotonaponskog sistema, pored mjesečnog iznosa za otplatu fotonaponskog sistema, zadržavaju obavezu mjesečnog izmirivanja stavke „Angažovanje mrežnog kapaciteta“, što će u konačnom mjesečnom iznosu biti u ravni prosječnog mjesečnog račun za električnu energiju.

EPCG će budućim vlasnicima  fotonaponskih sistema obezbijediti popust u iznosu od 20% od ugovorene vrijednosti investicije.

Instaliranjem fotonaponskog sistema, krajnji korisnik postaje tzv. kupac – proizvođač, koji svoje potrebe za energijom podmiruje iz sopstvenog izvora, a eventualni višak/manjak električne energije u određenom momentu, predaje/preuzima kroz distributivnu mrežu, što se finansijski saldira na nivou godine. Korisnici otplaćuju sistem u jednakim mjesečnim ratama kroz kreditni aranžman koji obezbjeđuje EPCG. Na taj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno (ili u potpunosti) zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom.

Konačni energetski bilansi, u najvećoj mjeri zavise od tehničkih mogućnosti za priključenje sistema odgovarajuće snage kao i od raspoloživosti krovne površine za smještaj fotonaponskih modula. Ukoliko korisnik nema dovoljno krovne površine za smještaj odgovarajućeg broja modula ili nema tehničkih uslova za instalaciju sistema odgovarajuće snage, pristupiće se dodatnim analizama i pregovorima.

 

Predmet javnog poziva

Fotonaponski sistem u smislu ovog Javnog poziva je sistem za proizvodnju električne iz sunčeve energije u skladu sa Zakonom o energetici („Službeni list Crne Gore“, br. 005/16 od 20.01.2016, 051/17 od 03.08.2017, 082/20 od 06.08.2020, 029/22 od 18.03.2022), gdje je članom 96 definisana proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe. Fotonaponski sistem uključuje: fotonaponske panele (module), montažnu potkonstrukciju za potrebe pričvršćenja fotonaponskih panela na krovnu površinu objekta, invertore, kablovske vodove za priključenje sistema, ormare i zaštitnu energetsku opremu, sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, pametno brojilo, ostali materijal za stavljanje sistema u funkcionalno stanje.

 

Cilj javnog poziva

Cilj projekta Solari 5000+ (70MW) je nabavka i instalacija fotonaponskih sistema kako bi se obezbijedila podrška:

niskokarbonskom razvoju kroz povećanje energetske efikasnosti, samostalnosti, sigurnosti u snabdijevanju, smanjenju potrošnje energije, a time i pratećih troškova;

smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte;

sigurnijem snabdijevanju energijom;

afirmaciji korišćenja OIE;

korisnicima da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe;

podrška smanjenju tehničkih gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži.

 

Opšti uslovi za učešće

U Projektu Solari 5000+  (70MW) mogu učestvovati:

vlasnici/suvlasnici individualnog objekta, vlasnici/suvlasnici stambenih objekata jedinica u okviru stambernih zgrada spratnosti do četiri sprata,

objekti izgrađeni u skladu sa zakonaskom regulativom, kojom je uređeno prostorno planiranje i izgradnja objekata,

objekti sa odobrenom priključnom snagom koja mora biti jednaka ili veća od snage fotonaponskog sistema koja se planira instalirati, a shodno važećem Zakonu o energetici, Član 96, Stav 1,

objekti sa trofaznim priključkom na distributivnu mrežu,

redovne platiše, tj. pravo na učešće u projektu imaju potrošači koji redovno izmiruju svoje mjesečne obaveze po pitanju računa za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ukoliko postoji ta obaveza,

objekti sa krovnim površinama koje imaju dobar solarni potencijal.

 

Dodatni uslovi za učešće

Pravo na učešće u projektu Solari 5000+ (70MW) imaju:

korisnici čiji objekti posjeduju jednu ili više krovnih površina orijentisanih južno, jugostično ili jugozapadno (krovne površine sa dobrim solarnim potencijalom).

korisnici čiji objekti posjeduju ravne krovne površine koje nijesu zasjenčene od strane susjednih objekata (zgrade, drveća,..).

 

Opšti uslovi koje korisnik mora ispuniti

Objekat je izgrađen na osnovu odgovarajućeg akta u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022) i svaki drugi koji je navedenim ili posebnim zakonom s njim izjednačen;

Postojeće brojilo za obračun električne energije vodi se na istog investitora solarnog sistema;

 

Vrsta i visina sredstva koja se dodjeljuju korisnicima:

Korisnik ostvaruje pravo na popust u iznosu od 20% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova za instalaciju fotonaponskog sitsema, uključujući PDV.

 

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi odnose se na ukupnu predračunsku vrijednost investicije koja je određena ponudom i Ugovorom o nabavci opreme i izvođenju radova. Ukoliko se prilikom izvođenja radova utvrdi potreba za naknadnim radovima na postojećoj instalaciji (radovi na uzemljivaču ili slično), izvođač je dužan definisati obim i cijenu naknadnih radova i prije otpočinjanja upoznati korisnika sa istim. Opravdani troškovi naknadnih radova se tretiraju kao prihvatljivi troškovi i na njih krajnji korisnik takođe ostvaruje popust u iznosu od 20%.

 

Prijava korisnika

Zainteresovani korisnik prijavu za fotonaponske sisteme popunjava na sajtu EPCG, i to na adresi www.epcg.com ili pozivom Call centra EPCG Solar gradnje na brojeve telefona: 069/066-698 i 069/066-703. Cjelokupna dokumentacija dostavljena na osnovu ovog Javnog poziva ostaje u predmetnoj arhivi EPCG, bez obaveze povraćaja ili kopiranja iste od strane EPCG.

Nakon popunjavanja prijave, korisnik će dobiti povratnu informaciju kao potvrdu o ispravnosti zahtjeva.

Dostavljanje prijava počinje danom objavljivanja Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava produžen je do 13. februara 2023.

Lista korisnika koji su ostvarili pravo na učešće u projektu Solari 5000+ (70 MW) će biti blagovremeno objavljena. U slučaju potrebe za proširenjem konačne liste korisnika, inicijator projekta (EPCG) zadržava pravo na obnovu (reaktivaciju) Javnog poziva u cilju što efikasnije realizacije projekta.

 

Regionalna zastupljenost u projektu

Razmatrajući solarni potencijal Crne Gore, kao i gustinu naseljenosti za potrebe ovog projekta, regionalna zastupljenost ugradnje fotonaponskih sistema biće sljedeća:

 

40% instalacija južna regija;

40% instalacija centralna regija;

20% instalacija sjeverna regija.

 

Kriterijumi pri rangiranju korisnika i bodovanje

Za fizička i pravna lica i kućne zajednice zgrada do četiri sprata koja su, u skladu sa obimom potrošnje električne energije, kandidati za instaliranje fotonaponskih sistema, osnovni kriterijum za rangiranje je redosled prispijeća prijava, ukoliko ujedno ispunjavaju i sve neophodne tehničke uslove.

 

Podaci koje je potrebno obezbijediti

Korisnici koji žele da apliciraju za projekat Solari 5000+ (70MW), moraju da obezbijede sledeće podatke:

  • Pretplatni broj i broj brojila,
  • Ime i prezime vlasnika objekta/brojila,
  • Telefon i mejl adresa vlasnika objekta/brojila,
  • Adresa i opština vlasnika objekta/brojila,

 

Tip krovnog pokrivača

Procijenjena raspoloživa krovna površina (raspoloživa krovna površina je dio površine na kojoj nema zasjenčenja od strane susjednih objekata i koja ima povoljnu orijentaciju – južnu, jugoistočnu ili jugozapadnu)

 

Ostale informacije

Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama „Pobjeda“, „Vijesti“ i „Dan“, i na internet stranici EPCG (www.epcg.com). Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni konkurs, podnosilac prijave daje odobrenje EPCG da objavi pretplati broj na internet stranici EPCG i u drugim izvještajima.