Pitanja i odgovori

Ukoliko imate nedoumice u vezi sa učešćem u projektima Solari, pogledajte odgovore na najčešće postavljana pitanja.
Kontaktiraće vas nadležne ekipe za realizaciju projekta, sa precizno definisanim daljim koracima.
Učešće u projektu predviđeno je samo za kupce koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju, kao i za kupce koji, pored tekućih obaveza, svoja dugovanja izmiruju redovnim uplatama zaostalog duga u skladu sa protokolom o izmirenju duga potpisanim sa FC Snabdijevanje, odnosno izmiruju zaostala dugovanja kroz program Podijelimo teret.
Vlasnici objekata za koje je postupak legalizacije u toku mogu podnijeti prijavu za učešće u projektu, s tim što će nadležni državni organi, odnosno lokalna samouprava, donijeti odluku o ispunjavanju zakonskih i tehničkih uslova u skladu sa svojim nadležnostima.
Samo vlasnici objekata mogu se prijaviti za učešće u projektu Solari.
S obzirom na to da samo vlasnik objekta može da se prijavi za učešće u projektu, potrebno je da sprovedete postupak promjene vlasnika brojila.
Za samu prijavu nije neophodno da imate novo, pametno brojilo. Nakon što korisnik zadovolji uslove Javnog poziva i dođe do realizacije projekta, operator distributivnog sistema (CEDIS) izvršiće zamjenu postojećeg brojila.
Ne, jer ne postoje potrebni tehnički uslovi. Potreban je trofazni priključak.
Zavisi od potrošnje. Jedan od kriterijuma za učešće u projektu je da minimalna godišnja potrošnja domaćinstva nije manja od 4000 kWh. Prosječan račun za utrošenu električnu energiju ne smije biti manji od 30 evra, tako da su potrošnja i visina računa važni parametri koji određuju učešće u projektu, jer od toga zavisi veličina i snaga solarne elektrane, broj panela itd. Isto važi za vlasnike objekata koji žive van Crne Gore.
Period otplate zavisi od prosječne potrošnje i spremnosti korisnika da kredit otplaćuje u većim mjesečnim ratama (kraći rok). Predviđeno je da iznos rate bude u visini prosječnog mjesečnog korisnikovog računa sa popustom iz prethodnog perioda. Ukoliko korisnik ima želju da otplati fotonaponski sistem brže, ima mogućnost da ratu poveća za određeni željeni iznos.
Da, kupac-proizvođač kao i bilo koji drugi kupac ostvaruje pravo na popust ukoliko redovno izmiruje mjesečne obaveze za utrošenu električnu energiju.
Jedan od osnovnih krijterijuma za učešće u projektu je orijentacija krova: jug, jugoistog, jugozapad. Sve ostale orijentacije su eliminišuće, jer su neisplative za potrošača.
Da. U tom slučaju domaćinstvo će se napajati iz mreže, kao i do sada.
EPCG će otkupljivati električnu energiju po trenutno važećim cijenama, odnosno po istim cijenama po kojima prodaje električnu energiju.
Saldiranje računa se vrši na završnom godišnjem obračunu, tj. 1. aprila za prethodnih 12 mjeseci, u skladu sa Zakonom o energetici. Na mjesečnom nivou korisnik će dobiti račune o utrošenoj i proizvedenoj energiji i stanju na računu.
Samo ovlašćeni serviser na koga je prenijeta garancija proizvođača opreme može vršiti redovno održavanje, kako bi se data garancija održala na snazi.
U takvim situacijama presudna je potrošnja. Moguće je da brojilo s većom potrošnjom ”zadovoljava”, odnosno da je iznad crte na rang listi, a drugo s manjom potrošnjom bude ispod crte.
U slučaju da tokom izvođenja radova dođe do oštećenja krovnog pokrivača, dužnost izvođača je da otkloni takva oštećenja.
Čišćenje panela je obaveza korisnika. Korisnik prati proizvodnju, a samim tim konstatuje smanjenje proizvodnje zbog zasjenčenja (zbog snijega, prašine, lišća, sjenke od krošnje drveća itd. ), pa je potrebno da otkloni razlog smanjenja proizvodnje struje.
U pitanju je tzv. on-grid sistem, tj. solarni sistem koji se može priključiti na javnu električnu mrežu.
U tom slučaju centrala ne proizvodi, jer se prekida napajanje invertora.
Planiranje prelaska s grijanja na drva, na grijanje na struju korisniku ( po automatizmu ) dodjeljuje veći sistem – 5kW, 7kW ili 10 kW dakle za 2 ili 3 kW veći od prosječne potrošnje, što bi trebalo da pokrije tu potrošnju.

Korisnici koji su ‘’ispod crte’’ (zbog ograničenog broja korisnika predviđenih projektom), biće uvršteni na rang listu za ugradnju ukoliko se desi da neko od prethodno odabranih odustane ili se ispostavi da ne zadovoljava tehničke uslove, ne dobije dozvolu za ugradnju itd.

Rangiranje je izvršeno na osnovu kriterijuma iz javnog poziva. Prednost imaju veći potrošači. Ukoliko je prijavljen veći broj korisnika koji imaju jednaku potrošnju, prednost dobijaju korisnici koji su se prvi prijavili. Razmatrajući solarni potencijal Crne Gore, kao i gustinu naseljenosti za potrebe projekta, regionalna zastupljenost ugradnje fotonaponskih sistema je sledeća: ➢ 40 % instalacija jug-primorje; ➢ 40 % instalacija središnji dio, uključujući Podgoricu; ➢ 20 % instalacija sjever, uključujući Nikšić; Objekat je „ispod crte“ ukoliko je zbog broja dodijeljenih bodova izvan broja sistema po regionu i po snazi.
Po završetku rangiranja započet je obilazak prvih 3000 rangiranih, a dešava se da neki od tih objekata ne zadovoljavaju uslove (što se može utvrditi samo izlaskom na teren), pa time u izbor ulaze i oni koji su „ispod crte“, slijedeći redosled na rang listi.
Sistem manji od traženog dodijeljen je zbog prosječne mjesečne potrošnje, koja je ključni kriterijum u dodjeli sistema.