Skupština društva

Skupština Društva najviši je organ EPCG-SG. Ulogu Skupštine Društva EPCG-SG vrši Odbor direktora osnivača, odnosno Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore koja je osnivač Solar gradnje. Odluke Skupštine donose se na način utvrđen zakonom, statutom i poslovnikom o radu Odbora direktora EPCG. Predsjednik Odbora direktora EPCG i Skupštine Društva EPCG – SG je Milutin Đukanović.

Milutin Đukanović

predsjednik Skupštine Društva EPCG-SG i Odbora direktora EPCG