MEĐUNARODNI JAVNI POZIV DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA OBEZBJEĐIVANjE SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKTA „Solari – 5000+ za fizička i pravna lica”

Sredstva za realizaciju projekta ,,Solari – 5000+ za fizicka i pravna lica” obezbijedice se kreditnim zaduženjem na osnovu sprovedenih pregovora s finansijskim institucijama koje uzmu učešće, u ukupnom ili parcijalnom iznosu do ukupnog iznosa, po uslovima iz javnog poziva.

Odabir najpovoljnije ponude sprovešće se putem pregovora s finansijskim institucijama koje u kompletu ili parcijalno uzmu učešće, a minimalni ponuđeni parcijalni iznos je 10.000.000,00€.

Pravo da učestvuju na nadmetanju imaju podnosioci prijava, odnosno sve finansijske institucije.

Učesnici u nadmetanju dužni su da dostave prijavu u koverti sa oznakom ,,JAVNI POZIV za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje projekta ,,Solari – 5000+ za fizicka i pravna lica” i ,,NE OTVARAJ, prije zvaničnog zasijedanja Komisije za sprovođenje postupka”.

Prijava treba da sadrži podatke o finansijskoj instituciji koje podnosi prijavu: naziv, sjedište, adresu, PIB, ime prezime i funkciju odgovornog lica- Obaveza podnosioca prijave je da uz prijavu dostavi i predlog ugovornog odnosa, odnosno sve bitne elemente koji će biti predmet pregovora i način obezbjeđenja datog kredita.

Prijava za ucešće na javnom nadmetanju podnosi se neposredno ili putem pošte na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br. 2, Nikšić, zaključno sa 31.01.2023. godine do 10:00 časova.

Podnosioci prijava koje su pristigle u predviđenom roku, dobiće poziv za pregovaranje, sa jasno definisanim predmetom, terminom i mjestom održavanja pregovora.

Ovlašćeno lice EPCG AD donijeće odluku o izboru najpovoljnije ponude na predlog komisije za sprovođenje postupka, u roku od 30 dana od sprovedenih pregovora.