ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ Солари 5000+ (70MW) за физичка и правна лица

На основу Одлуке Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић бр. 10-00-59044/1 од 20.12.2022.године објављује се: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ Солари 5000+ (70MW) за физичка и правна лица

На основу Одлуке Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић бр. 10-00-59044/1 од 20.12.2022.године објављен је: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ Солари 5000+ (70MW) за физичка и правна лица.

Рок за подношење пријава продужен је до 13. фебруара 2023.

 

Опис јавног позива

 

Електропривреда Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту: ЕПЦГ) као друштвено одговорни субјект, свјесна трендова на пољу развоја производње електричне енергије из обновљивих извора и очувања животне средине, приступа реализацији пројекта Солари 5000+ (70МW) за физичка и правна лица. Осим индивидуалних објеката, пројектом се планира уградња система у стамбеним зградама спратности до четири спрат,а при чему ће прикључење система бити изведено у складу са техничким могућностима и захтјевима будућих корисника.

Позитивни ефекти пројекта су вишеструки, како са финансијског аспекта за домаћинства, привреду и ЕПЦГ, тако и са аспекта очекивања међународне заједнице у циљу смањења емисије штетних гасова и повећања коришћења обновљивих извора енергије.

Кориснику пројекта се пружа могућност да инсталира одговарајући фотонапонски систем, отплаћујући га у једнаким мјесечним износима у висини свог просјечног мјесечног рачуна за електричну енергију. При томе је максимални период отплате инвестиције 10 година. Корисници који посједују обрачунско бројило са мјерењем снаге (тзв.максиграф) и желе инсталацију фотонапонског система, поред мјесечног износа за отплату фотонапонског система, задржавају обавезу мјесечног измиривања ставке „Ангажовање мрежног капацитета“, што ће у коначном мјесечном износу бити у равни просјечног мјесечног рачун за електричну енергију.

ЕПЦГ ће будућим власницима  фотонапонских система обезбиједити попуст у износу од 20% од уговорене вриједности инвестиције.

Инсталирањем фотонапонског система, крајњи корисник постаје тзв. купац – произвођач, који своје потребе за енергијом подмирује из сопственог извора, а евентуални вишак/мањак електричне енергије у одређеном моменту, предаје/преузима кроз дистрибутивну мрежу, што се финансијски салдира на нивоу године. Корисници отплаћују систем у једнаким мјесечним ратама кроз кредитни аранжман који обезбјеђује ЕПЦГ. На тај начин корисник у пројекту постаје власник мале соларне електране, која је капацитетом предвиђена да приближно (или у потпуности) задовољава његове потребе за електричном енергијом.

Коначни енергетски биланси, у највећој мјери зависе од техничких могућности за прикључење система одговарајуће снаге као и од расположивости кровне површине за смјештај фотонапонских модула. Уколико корисник нема довољно кровне површине за смјештај одговарајућег броја модула или нема техничких услова за инсталацију система одговарајуће снаге, приступиће се додатним анализама и преговорима.

 

Предмет јавног позива

Фотонапонски систем у смислу овог Јавног позива је систем за производњу електричне из сунчеве енергије у складу са Законом о енергетици („Службени лист Црне Горе“, бр. 005/16 од 20.01.2016, 051/17 од 03.08.2017, 082/20 од 06.08.2020, 029/22 од 18.03.2022), гдје је чланом 96 дефинисана производња електричне енергије за сопствене потребе. Фотонапонски систем укључује: фотонапонске панеле (модуле), монтажну потконструкцију за потребе причвршћења фотонапонских панела на кровну површину објекта, инверторе, кабловске водове за прикључење система, ормаре и заштитну енергетску опрему, систем надзора/мониторинга над фотонапонским системом, паметно бројило, остали материјал за стављање система у функционално стање.

 

Циљ јавног позива

 

Циљ пројекта Солари 5000+ (70МW) је набавка и инсталација фотонапонских система како би се обезбиједила подршка:

нискокарбонском развоју кроз повећање енергетске ефикасности, самосталности, сигурности у снабдијевању, смањењу потрошње енергије, а тиме и пратећих трошкова;

смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште;

сигурнијем снабдијевању енергијом;

афирмацији коришћења ОИЕ;

корисницима да производе електричну енергију за сопствене потребе;

подршка смањењу техничких губитака у преносној и дистрибутивној мрежи.

 

Општи услови за учешће

 

У Пројекту Солари 5000+  (70МW) могу учествовати:

власници/сувласници индивидуалног објекта, власници/сувласници стамбених објеката јединица у оквиру стамберних зграда спратности до четири спрата,

објекти изграђени у складу са законаском регулативом, којом је уређено просторно планирање и изградња објеката,

објекти са одобреном прикључном снагом која мора бити једнака или већа од снаге фотонапонског система која се планира инсталирати, а сходно важећем Закону о енергетици, Члан 96, Став 1,

објекти са трофазним прикључком на дистрибутивну мрежу,

редовне платише, тј. право на учешће у пројекту имају потрошачи који редовно измирују своје мјесечне обавезе по питању рачуна за утрошену електричну енергију и мјесечне рате за отплату дуга уколико постоји та обавеза,

објекти са кровним површинама које имају добар соларни потенцијал.

 

Додатни услови за учешће

 

Право на учешће у пројекту Солари 5000+ (70МW) имају:

корисници чији објекти посједују једну или више кровних површина оријентисаних јужно, југостично или југозападно (кровне површине са добрим соларним потенцијалом).

kорисници чији објекти посједују равне кровне површине које нијесу засјенчене од стране сусједних објеката (зграде, дрвећа,..).

 

Општи услови које корисник мора испунити

 

Објекат је изграђен на основу одговарајућег акта у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката („Службени лист Црне Горе“ бр. 064/17 од 06.10.2017, 044/18 од 06.07.2018, 063/18 од 28.09.2018, 011/19 од 19.02.2019, 082/20 од 06.08.2020, 086/22 од 03.08.2022) и сваки други који је наведеним или посебним законом с њим изједначен;

Постојеће бројило за обрачун електричне енергије води се на истог инвеститора соларног система;

 

Врста и висина средства која се додјељују корисницима:

Корисник остварује право на попуст у износу од 20% укупне вриједности прихватљивих трошкова за инсталацију фотонапонског ситсема, укључујући ПДВ.

 

Прихватљиви трошкови

 

Прихватљиви трошкови односе се на укупну предрачунску вриједност инвестиције која је одређена понудом и Уговором о набавци опреме и извођењу радова. Уколико се приликом извођења радова утврди потреба за накнадним радовима на постојећој инсталацији (радови на уземљивачу или слично), извођач је дужан дефинисати обим и цијену накнадних радова и прије отпочињања упознати корисника са истим. Оправдани трошкови накнадних радова се третирају као прихватљиви трошкови и на њих крајњи корисник такође остварује попуст у износу од 20%.  

 

Пријава корисника

Заинтересовани корисник пријаву за фотонапонске системе попуњава на сајту ЕПЦГ, и то на адреси www.epcg.com или позивом Call центра ЕПЦГ Солар градње на бројеве телефона: 069/066-698 и 069/066-703. Цјелокупна документација достављена на основу овог Јавног позива остаје у предметној архиви ЕПЦГ, без обавезе повраћаја или копирања исте од стране ЕПЦГ.

Након попуњавања пријаве, корисник ће добити повратну информацију као потврду о исправности захтјева.

Достављање пријава почиње даном објављивања Јавног позива.

Рок за подношење пријава продужен је до 13. фебруара 2023.

Листа корисника који су остварили право на учешће у пројекту Солари 5000+ (70 MW) ће бити благовремено објављена. У случају потребе за проширењем коначне листе корисника, иницијатор пројекта (ЕПЦГ) задржава право на обнову (реактивацију) Јавног позива у циљу што ефикасније реализације пројекта.

 

Регионална заступљеност у пројекту

 

Разматрајући соларни потенцијал Црне Горе, као и густину насељености за потребе овог пројекта, регионална заступљеност уградње фотонапонских система биће сљедећа:

 

40% инсталација јужна регија;

40% инсталација централна регија;

20% инсталација сјеверна регија.

 

Критеријуми при рангирању корисника и бодовање

 

За физичка и правна лица и кућне заједнице зграда до четири спрата која су, у складу са обимом потрошње електричне енергије, кандидати за инсталирање фотонапонских система, основни критеријум за рангирање је редослед приспијећа пријава, уколико уједно испуњавају и све неопходне техничке услове.

 

Подаци које је потребно обезбиједити

 

Корисници који желе да аплицирају за пројекат Солари 5000+ (70МW), морају да обезбиједе следеће податке:

 

  • Претплатни број и број бројила,
  • Име и презиме власника објекта/бројила,
  • Телефон и мејл адреса власника објекта/бројила,
  • Адреса и општина власника објекта/бројила,

 

Тип кровног покривача

 

Процијењена расположива кровна површина (расположива кровна површина је дио површине на којој нема засјенчења од стране сусједних објеката и која има повољну оријентацију – јужну, југоисточну или југозападну)

 

Остале информације

 

Јавни позив објaвљен је у дневним новинама „Побједа“, „Вијести“ и „Дан“, и на интернет страници ЕПЦГ (www.epcg.com). Достављањем документације на овај Јавни конкурс, подносилац пријаве даје одобрење ЕПЦГ да објави претплати број на интернет страници ЕПЦГ и у другим извјештајима.