Uspješno izvedeni tenderi za projekat Solari 3000+ i 500+

Elektroprivreda Crne Gore je, u sklopu realizacije projekta „Solari 3000+ i 500+“, potpisala dva ugovora.

Ugovor za monokristalne fotonaponske module i potkonstrukciju fotonaponskog sistema, potpisan je sa ponuđačem Novi volvox d.o.o Podgorica, koji je dostavio najpovoljniju ponudu (12.444.865,794 € bez PDV-a), procijenjena vrijednost javne nabavke je 12.800.000,00 € bez PDV-a
Ugovor za invertore i smart meter trofazna brojila, potpisan je sa ponuđačem Comtrade Distribution d.o.o. Podgorica, koji je dostavio najpovoljniju ponudu (4.128.000,00 € bez PDV-a), procijenjena vrijednost javne nabavke 4.500.000,00 €, bez PDV-a.
Realizacijom projekta, EPCG AD Nikšić instaliraće fotonaponske sisteme za proizvodnju 30 MW električne energije. Komplentan proces javne nabavke započet je krajem septembra 2021. godine, tako da je kompanija, za samo devet mjeseci, uspjela da sprovede postupke javne nabavke i zaključi predmetne ugovore.

Ponuđena oprema u potpunosti odgovara tehničkim zahtjevima propisanim tenderskom dokumentacijom, kao i savremenim trendovima u oblasti razvoja elektroenergetskih sistema.

Krajnji cilj projekta je stvaranje mogućnosti da svi građani Crne Gore, podmirivanjem sopstvenih potreba za električnom energijom kroz lokalnu proizvodnju, aktivno učestvuju u procesu zelene energetske tranzicije.

Sklapanjem predmetnih ugovora, stvoreni su svi preduslovi za brzo otpočinjanje radova na realizaciji projekta „Solari 3000+ i 500+“, čime Elektroprivreda Crne Gore potvrđuje da je ozbiljno opredijeljena za novi investicioni ciklus, s fokusom na ulaganja u obnovljive izvore energije, koji kompaniju treba da učvrste u ulozi pokretača privrednog razvoja Crne Gore.

Zelena energija – dobra energija!