EPCG RASPISUJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU SOLARI 5000+ (70MW)

To je saopšteno na današnjoj pres-konferenciji, na kojoj su učešće uzeli predsjednik Odbora direktora EPCG (Milutin Đukanović), glavni finansijski direktor (Miro Vračar) i izvršni rukovodilac Direkcije za OIE i menadžer projekta (Željko Pekić).

Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama: Pobjeda, Vijesti i Dan, na Internet stranici EPCG (www.epcg.com), a rok za podnošenje prijava važi do 31. januara 2023. godine.
Pravo učešća u projektu Solari 5000+ (70MW) imaju fizička i pravna lica – vlasnici/suvlasnici individualnih objekata i stambenih jedinica u zgradama do četiri sprata, koji redovno izmiruju mjesečne račune za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga, ukoliko postoji ta obaveza.

Objekti moraju biti izgrađeni u skladu sa zakonskom regulativom u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata, sa odobrenom priključnom snagom koja, šodno važećem Zakonu o energetici, mora biti jednaka ili veća od snage fotonaponskog sistema koji se planira instalirati. Objekti moraju imati trofazni priključak na distributivnu mrežu te krovne površine koje imaju dobar solarni potencijal.

Pravo učešća u Projektu imaju i korisnici čiji objekti posjeduju jednu ili više krovnih površina orjentisanih južno, jugostično ili jugozapadno (krovne površine sa dobrim solarnim potencijalom), kao i korisnici čiji objekti posjeduju ravne krovne površine koje nijesu zasjenčene od strane susjednih objekata (zgrade, drveća,..).

Pozitivni efekti projekta su višestruki, kako sa finansijskog aspekta za domaćinstva, privredu, fizička lica i EPCG, tako i sa aspekta očekivanja međunarodne zajednice u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije.

Budućem korisniku projekta pruža se mogućnost da instalira odgovarajući fotonaponski sistem i otplaćuje ga u jednakim mjesečnim iznosima kroz kreditni aranžman koji obezbjeđuje EPCG, maksimalno na period do 10 godina, u visini svog prosječnog mjesečnog računa za električnu energiju. Korisnici koji posjeduju obračunsko brojilo sa mjerenjem snage (tzv.maksigraf), pored mjesečnog iznosa za otplatu fotonaponskog sistema, zadržavaju obavezu mjesečnog izmirivanja stavke „Angažovanje mrežnog kapaciteta“, što će u konačnom mjesečnom iznosu biti u ravni prosječnog mjesečnog račun za električnu energiju.

EPCG će budućim vlasnicima fotonaponskih sistema obezbijediti i popust u iznosu od 20 odsto od ugovorene vrijednosti investicije. Na ovaj način korisnik u projektu postaje vlasnik male solarne elektrane, koja je kapacitetom predviđena da približno (ili u potpunosti) zadovoljava njegove potrebe za električnom energijom.

Fotonaponski sistem, koji u smislu ovog Javnog poziva, uključuje: fotonaponske panele (module), montažnu potkonstrukciju za potrebe pričvršćenja fotonaponskih panela na krovnu površinu objekta, invertore, kablovske vodove za priključenje sistema, ormare i zaštitnu energetsku opremu, sistem nadzora/monitoringa nad fotonaponskim sistemom, pametno brojilo, ostali materijal za stavljanje sistema u funkcionalno stanje, biće priključen u skladu sa tehničkim mogućnostima i zahtjevima budućih korisnika.